Bezpieczne zakupy

Regulamin Konkursu Dstreet na Facebooku i Instagramie

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest sklep internetowy Dstreet.pl, działający pod adresem www.dstreet.pl prowadzony przez spółkę D-TEX Sp. z o.o. ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, NIP: PL 8322080434, REGON: 367847166. Wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000687728, (dalej jako „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany, popierany, zarządzany, ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook jest jedynie medium służącym do przeprowadzenia Konkursu. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszystkie pytania, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, administratora bądź innych pracowników serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Warunki Uczestnictwa w Konkursie

 1. Zgodnie z § 1 ust. 4 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zatem w konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na jej terenie.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywne własne konto na serwisie społecznościowym Facebook (zwane dalej: „Profilem”), następnie wykonać zadanie konkursowe (zwane dalej: „Zgłoszeniem”) umieszczone na Fanpage’u opisane w § 3 ust. 3 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywne własne konto na serwisie społecznościowym Facebook (zwane dalej: „Profilem”), następnie wykonać zadanie konkursowe (zwane dalej: „Zgłoszeniem”) umieszczone na Fanpage’u opisane w § 3 ust. 3 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście.
 7. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem Zgłoszeń.
 8. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 10. Osoba, która przystąpiła do konkursu, poprzez wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, preferencji co do koloru oraz rozmiaru odzieży przez Organizatora konkursu, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:
  1. Osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku;
  2. Osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby;
  3. Osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki Dstreet.

§ 3. Zasady i Przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od 25/11/2020 do 29/11/2020 do godz. 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 30/11/2020 szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu zawarte są w § 4 ust. 7 poniżej.
 3. Zadanie konkursowe polega na wklejeniu linku ze strony www.dstreet.pl z wybranym swetrem i jego rozmiarem w komentarz pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/dstreetpl/ wraz z opisem, dlaczego Uczestnik powinien wygrać w konkursie, następnie polubieniu i udostępnieniu posta konkursowego oraz oznaczenie w komentarzu dowolnej znajomej.
 4. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Organizatora podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
 6. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrody w konkursie będą dalej nazywane „Nagrodami” (w liczbie pojedynczej „Nagrodą”).
 2. Po zakończeniu Konkursu zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy (zwani dalej: „Zwycięzcami”), którzy otrzymają Nagrodę w postaci produktu wskazanego przez siebie w zgłoszeniu konkursowym, poprzez wklejenie linku ze strony www.dstreet.pl w komentarz pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/dstreetpl/.
 3. Wybór zwycięzców, o których mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi w drodze oceny i wyboru najciekawszych zgłoszeń przez powołaną przez Organizatora konkursu komisję, w skład której wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora konkursu.
 4. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany przez Organizatora konkursu.
 5. W Konkursie przewidziano nagrodzenie jednej osoby.
 6. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.
 7. Każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod postem konkursowym lub osobny post na profilu sklepu (https://www.facebook.com/dstreetpl/) oraz wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu facebook.com następnego dnia po zakończeniu konkursu tj. 30/11/2020 do godz. 15:00. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zwycięzca zobowiązany jest odesłać poprzez wiadomość prywatną na fan page marki Dstreet na Facebooku (https://www.facebook.com/dstreetpl/), następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Numer telefonu kontaktowego;
  3. Adres uczestnika w Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda.
 8. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości od Zwycięzcy, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 9. Poprzez podanie danych w sposób określony w ust. 7 powyżej, Zwycięzcą wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, dla celów związanych z dostarczeniem Nagrody oraz publikacji swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu na zasadach określonych w ust. 7 powyżej. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku niepodania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
 11. Zwycięzca traci prawo do Nagrody nieodebranej z przyczyn niezawinionych przez Organizatora w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki z Nagrodą na wskazany przez Zwycięzcę adres.
 12. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako Zwycięzcy, innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego Zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Organizator, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych adresowych, podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.
 14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dstreet.pl oraz na profilu Organizatora konkursu na stronie https://www.facebook.com/dstreetpl/.
 15. Nagrody nie podlegają zwrotom, wymianie na inne nagrody, usługi ani też równowartość pieniężną.

§ 5. Zastrzeżenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.
 2. Wizerunki Nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w serwisie Facebook.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu, lub przerwania jego trwania, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na profilu Organizatora na portalu społecznościowym pod adresem https://www.facebook.com/dstreetpl/.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

§ 6. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursów można składać pisemnie na adres pocztowy: D-TEX sp. z o.o., ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, ustnie w siedzibie Organizatora lub na adres mailowy: marketing@dstreet.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. Klauzula o Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Spółka D-TEX sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (98-300), przy ul. Jana Długosza 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687728, posiadająca NIP 8322080434, REGON 367847166.  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, przenoszenia, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Współadministratorów i prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8. Postanowienia Końcowe

 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach organizowanego Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
  1. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej www.dstreet.pl oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym pod adresem https://www.facebook.com/dstreetpl/.
  2. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem konkursowym;
  3. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika z uwagi na rezygnację z uczestnictwa w Konkursie, np. poprzez usunięcie postu zawierającego zgłoszenie konkursowe.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
 6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 7. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 8. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 9. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
 11. Niniejszy Konkurs nie ma charakteru losowego i nie podlega regulacji ustawy o grach hazardowych.
 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie ma ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załączniki

 1. Klauzula informacyjna dostępna jest pod tym adresem
pixel