Bezpieczne zakupy

Klauzula Informacyjna Konkursu Dstreet na Facebooku

Spółka D-TEX sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (98-300), przy ul. Jana Długosza 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687728, posiadająca NIP 8322080434, REGON 367847166 informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator) i przetwarza dane osobowe uzyskane w ramach realizowanego konkursu za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, do którego niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO (zgoda)
  2. w celu publikacji ogłoszenia zwycięzcy konkursu na profilu Administratora na portalu społecznościowych facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/dstreetpl/ – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda)
  3. dostarczenia nagrody zwycięzcy konkursu, do którego niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO (zgoda)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas organizacji konkursu realizowanego przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w tym celu lub upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń albo wyjaśnienia okoliczności niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami udziału w Konkursie realizowanego przez Administratora. Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom wspierającym spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających naszą działalność. Ponadto w przypadku zwycięzcy konkursu, jego dane osobowe zostaną przekazane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, celem dostarczenia nagrody.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę D-TEX sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, mają Państwo:

  1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek na adres Administratora: ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń lub na adres e-mail: rodo@dstreet.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziały w konkursie.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziały w Konkursie realizowanym przez Administratora.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt rodo@dstreet.pl.

pixel