Bezpieczne zakupy

Wygraj dowolną rzecz od Dstreet

| Regulamin konkursu

 1. Organizator.

  Organizatorem konkursu jest dstreet.pl, którego właścicielem jest "D-TEX" Sp. z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Jana Długosza 5 98-300 Wieluń).

 2. Uczestnik konkursu

  Konkurs skierowany jest do fanów strony Dstreet na Facebooku i/lub Instagramie, którzy są pełnoletni. Uczestnik konkursu musi posiadać aktywny profil na Facebooku i/lub Instagramie. W przeciwnym wypadku, nie będzie możliwe dodanie przez niego komentarza pod postem konkursowym.

 3. Wytyczne

  Aby wziąć poprawnie udział w konkursie należy do dnia 25-go lipca 2022 r. do godziny 23:59 wykonać następujące zadania:

  1. Oznaczyć w komentarzu pod postem 3 osoby, które zaobserwują profil Dstreet na Instagramie. (Będziemy sprawdzali, czy osoby, obserwują nasz profil).
  2. Dodać w komentarzu nazwę ubrania wraz w kolorem i rozmiarem, które chcesz otrzymać.
  3. Udostępnić na swoim stories post konkursowy. (Zrobić screen do późniejszej weryfikacji).

  Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 4. Czas trwania konkursu

  Konkurs trwa od 22-lipca 2022 r. do 25-go czerwca 2022 r. do godziny 23:59. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną ogłoszeni do 28-go czerwca 2022 r. - na profilu marki Dstreet na Instagramie i/lub Facebooku i/lub w grupie DSTREET.PL - Trendy/ Promocje / Konkursy / Nowości

 5. Nagroda

  Nagrodą w konkursie jest wybrany produkt ze sklepu dstreet.pl

  Wygrywają 3 osoby.

  Nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200,00 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.). Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. otrzymanych od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją i reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

  Jeśli zwolnienie przewidziane w ust. 2 nie ma zastosowania, to Zwycięzca dodatkowo otrzyma dodatkową premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

  Organizator obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia przez niego ww. obowiązków.

 6. Wybór zwycięzcy

  W konkursie wezmą udział wszystkie posty spełniające powyższe kryteria. Zwycięzcami konkursu będą 3 osoby, które wybierze jury złożone z pracowników sklepu dstreet.pl. Lista zwycięzców będzie ogłoszona na Instagramie i/lub Facebooku i/lub w grupie DSTREET.PL - Trendy/ Promocje / Konkursy / Nowości. Każdy zwycięzca otrzyma również wiadomość na Messengerze o przyznanej nagrodzie.

 7. Zmiana regulaminu

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi.

 8. Akceptacja regulaminu

  Wzięcie udziału w konkursie tj. opublikowanie komentarza pod postem jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego regulaminu. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora. Dokumentem określającym zasady konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.

 9. Zasady odbioru nagród

  Nagrody, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. zostaną wysłane do zwycięzcy w ciągu 1 tygodnia od podania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych zwycięzcy (imię, nazwisko, adres do wysyłki, telefon). Dane osobowe określone w zdaniu poprzednim należy podać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu i profilu, na którym odbywa się Konkurs.

  Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

  W przypadku:

  niepodania danych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu,

  podania danych do wysyłki uniemożliwiających dostarczenie nagrody,

  rezygnacji z nagrody,

  lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny,

  Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody lub przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury.

  Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwa także rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

 10. Reklamacje

  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora.

  Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia.

  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia, nazwę konkursu oraz profil i serwis na jakim się on odbywa lub odbywał oraz własnoręczny podpis.

  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przy czym reklamacje niespełniające wymagań określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.

 11. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązujące od 25 maja 2018 r.).

  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

  Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, w tym wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze branie udziału w Konkursie. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.

  Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki nagrody, a także w razie procedury reklamacyjnej – numer konta bankowego do zwrotu oraz adres zamieszkania Uczestnika. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu na portalach/kontach należących do Organizatora konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

  W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 12. Postanowienia końcowe

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem.

  W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury lub moderatorzy) mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu także w trakcie jego trwania, tym zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu, a także odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jeżeli zaistniałe okoliczności nie pozwolą Organizatorowi przeprowadzić Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:

  wzięcia udziału w Konkursie mniejszej liczby Uczestników niż 3

  spełnienia przez mniej niż 3 osób warunków Regulaminu przez Uczestników.

  Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu www.dstreet.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

  Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

pixel