Bezpieczne zakupy

Regulamin promocji 3 + 1

w Sklepie Internetowym www.dstreet.pl

shadow-bar

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „3+1” (dalej: Promocja) jest „D-TEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000687728, NIP: 8322080434, REGON: 367847166 (dalej: Organizator).
 2. O ile z niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Sklepu Internetowego www.dstreet.pl (dalej: Sklep Internetowy).
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.dstreet.pl.
 4. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem www.dstreet.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook po pod adresem: ____________ i w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem: ____________.
 5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też bezpośrednio związana z serwisem Facebook ani serwisem Instagram.
 6. Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Promocji oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook i serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowaną Promocją.
 7. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Promocji. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację jej zasad i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu Promocji.
 8. Promocja nie ma charakteru losowego i nie podlega pod regulację ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Produktami promocyjnymi są wszystkie koszulki męskie typu T-shirt oferowane w Sklepie Internetowym w okresie obowiązywania Promocji (Produkty Promocyjne).
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym w okresie obowiązywania Promocji i zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego złoży zamówienie na 4 (słownie: cztery) wybrane Produkty Promocyjne a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za towar zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 3. Promocja polega na tym, że przy zakupie 4 sztuk Produktów Promocyjnych, za najtańszy z nich (zgodnie z ceną standardową zamieszczoną w Sklepie Internetowym) Uczestnik płaci obniżoną cenę w wysokości 1 zł (słownie: 1 złoty).
 4. W czasie trwania Promocji, podczas składania kolejnego Zamówienia obejmującego 4 sztuki Produktów Promocyjnych, Uczestnik Promocji może ponownie skorzystać z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie Internetowym.
 6. Promocyjny rabat udzielany przez Organizatora nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.
 7. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.
 8. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym od dnia __________ r. od godz. _______ do dnia ___________ r. do godz. ________ (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego) albo do odwołania Promocji lub wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych.

§ 3. Zasady reklamacji i zwrotów

 1. Nieuszkodzone i nienoszące śladów używania Produkty Promocyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia odbioru co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi.
 2. Zwrot Produktów Promocyjnych (odstąpienie od umowy) powoduje utratę rabatu zastosowanego z tytułu udziału w Promocji. Przykład:
  Kupiłeś/Kupiłaś 4 przedmioty objęte promocją w cenach:
  nr 1 / 80 zł, nr 2 / 50 zł, nr 3 / 50 zł, nr 4 / 40 zł 1 zł
  Razem: 181 zł
  Po czym zwróciłeś/zwróciłaś przedmiot nr 2. W rezultacie czego ceny zakupionych produktów będą wynosić następująco:
  nr 1 / 80 zł, nr 3 / 50 zł, nr 4 / 1 zł 40 zł
  Razem: 170 zł
  W rezultacie otrzymasz zwrot różnicy w cenie zakupu, tj. 11 zł.
 3. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) powinny być dostarczone Organizatorowi w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.
 4. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) jest możliwy w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów Promocyjnych, wyłącznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępnego do pobrania na stronie www.dstreet.pl.
 5. Uczestnik Promocji zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej rozwiązania w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatruje Organizator stosując w szczególności postanowienia Regulaminu.
 7. Możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień uczestnika Promocji do kierowania roszczeń na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa i dochodzenia ich przed sądami powszechnymi.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator: „D-TEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, adres do korespondencji elektronicznej: sklep@dstreet.pl.
 2. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności realizacji postanowień Regulaminu Promocji;
  • rozpatrzenia i obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności należytego rozpatrzenia dochodzonych roszczeń;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności obrony interesów gospodarczych.
 3. Dane osobowe uczestników Promocji podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji. Dane osobowe uczestników Promocji pozyskiwane są wyłącznie do celów realizacji Promocji i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że przekazanie danych w zakresie niezbędnym będzie konieczne do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Promocji lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o ile mają zastosowanie.
 4. Dane osobowe uczestników Promocji są usuwane po zakończeniu Promocji lub po wyrażeniu skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Okres przechowywania może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Uczestnikom Promocji przysługują prawa do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: „D-TEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, adres do korespondencji elektronicznej: sklep@dstreet.pl.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące sposobu prowadzenia Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w par. 1 ust. 1 Regulaminu i w formie elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej sklep@dstreet.pl, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:
  • zmiany istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;
  • rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;
  • przypadków naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub uczestników Promocji;
  • konieczności dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym.
 3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Uczestników Promocji.
 4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z wyprzedzeniem.
 5. Uczestnicy Promocji nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu mogą w każdym czasie zrezygnować z udziału w Promocji.
 6. Ogłoszenie o zmianie treści Regulaminu wraz ze zmienioną treścią Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.dstreet.pl oraz w serwisie Facebook pod adresem: ____________ i w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem: ____________.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ___________ r. od godz. ____________.
pixel